FAF-logo

 

Naam: Stifting Frysk Akademyfûns

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 6610869

Contactgegevens:

Frysk Akademyfûns
Doelestraat 8
8911 DX  Leeuwarden
Tel: 058-2131414
Email: faf@fryskakademyfuns.nl

naar boven

Namen en functies bestuurders:

Mr. H. Ph. Breuker
Mw. Mr. M. Geertsema
Drs. H. ten Hoeve (foarsitter)
F. de Jong-Krap
Mr. E.M.W. de Lange
J.W. Petter (skriuwer/ponghâlder)
Mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten


naar boven

Aktiviteiten:

Ut karbrief FAF, Kêst 2:
1.      De stifting hat ta doel:
it befoarderjen fan en aktivearjen ta Frysk wittenskiplik wurk yn de wiidste betsjutting, dêr ûnder ek te ferstean befoarderjen fan in ridlike hûsfêsting op it stik fan gebouwen en replik goed fan persoanen en ynstânsjes dy’t harren mei dy taken belêstige hawwe en om krekt te wêzen mear yn it bysûnder wat de Stifting Fryske Akademy yn Ljouwert oanbelanget,
en fierdersoan al itjinge dat mei it ien en oar streekrjocht of sydlings ferbân hâldt of dêrta befoarderlik wêze kin, alles yn de wiidste omfieming fan it wurd.
2.      De stifting bestribbet syn doel op wettige wize en om krekt te wêzen troch it jildlik of op oare wize stypjen fan de persoanen dy’t yn lid 1 bedoeld binne, yn it bysûnder de Stifting Fryske Akademy yn Ljouwert en fierder troch al itjinge dat neffens it bestjoer fan de stifting yn de wiidste omfieming befoarderlik wêze kin foar it stiftingsdoel.

naar boven

Beloningsbeleid:

De stichting Frysk Akademyfûns geeft haar bestuursleden geen vergoeding.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag/financiële verantwoording:

Jierrekken 2021 Stifting Frysk Akademyfûns & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen
Jierrekken 2020 Stifting Frysk Akademyfûns & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen
Jierrekken 2019 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2018 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2017 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2016 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2015 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2014 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2013 Stifting Frysk Akademyfûns
Jierrekken 2012 Stifting Frysk Akademyfûns

naar boven

Frysk Akademyfûns

De Stichting Frysk Akademyfûns heeft een ANBI-verklaring. Deze garandeert dat de Belastingdienst het Frysk Akademyfûns erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)